مدیریت بازرگانی, دوره (3), شماره (8), سال (2011-8) , صفحات (115-132)

عنوان : ( بخش بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان )

نویسندگان: سعید مرتضوی , یاسر اسمان دره , مهدی نجفی سیاهرودی , سیدمسلم علوی دارابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بخش بندی مشتریان مختلف گوشی تلفن همراه بر حسب مزایای مورد انتظار بود. بخش بندی بازار شامل نگاه به یک بازار ناهمگن به صورت یک تعداد بازار همگن کوچک تر در پاسخ به ترجیحات مختلف محصول میان بخش های مهم بازار است. بدین منظور با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه گیری ناحیه ای، داده های 770 نفر از سه کلان شهر تهران، مشهد و شیراز مبنای تحلیل واقع شده است. برای بخش بندی بازار از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای، برای تحلیل جمعیتشناختی از آزمون کای دو پیرسون و برای تحلیل بوم شناختی درون خوشه ای از آزمون های آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد، 71 مولفه انتخاب گوشی همراه در قالب 15 عامل قرار می گیرند که در مجموع 63 درصد از رفتار مشتریان را در زمینه انتخاب گوشی همراه تبیین می کنند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل خوشه ای، مشتریان به 3 خوشه (بخش) تقسیم شدند. همچنین مشخص شد، خوشه ها بر حسب متغیرهای سن، شغل، وضعیت تاهل و شهر محل اقامت با یکدیگر متفاوت هستند؛ اما از نظر سطح تحصیلات، درآمد و جنسیت بین خوشه ها تفاوتی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, گوشی تلفن همراه , ویژگی های جمعیت شناختی , بخش بندی بازار , مزایای مورد انتظار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027020,
author = {مرتضوی, سعید and اسمان دره, یاسر and نجفی سیاهرودی, مهدی and علوی دارابی, سیدمسلم},
title = {بخش بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {8},
month = {August},
issn = {2008-5907},
pages = {115--132},
numpages = {17},
keywords = {گوشی تلفن همراه ، ویژگی های جمعیت شناختی ، بخش بندی بازار ، مزایای مورد انتظار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بخش بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان
%A مرتضوی, سعید
%A اسمان دره, یاسر
%A نجفی سیاهرودی, مهدی
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2011

[Download]