همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت , 2011-11-16

عنوان : ( اثر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات رشدی بنه در گیاه دارویی زعفران )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش در سالهای 1388-1387 و 1389-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کاشت زعفران (فواصل کاشت 5*20، 10*20، 15*20 و 20*20 سانتیمتر) بود. نتایج نشان داد که الگوی کاشت10*20 سانتیمتر از نظر صفات مورد مطالعه دارای برتری نسبی بود، طوری که در این تیمار بیشترین عملکرد گل تر (170 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد کلاله خشک (12 کیلوگرم درهکتار)، وزن متوسط بنه (9/2 گرم) و قطر متوسط بنه (5/1 سانتیمتر) مشاهده شد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک (3916 و 1276 کیلوگرم در هکتار) در الگوی کاشت 5*20 سانتیمتر به دست آمد و پس از آن روش کاشت10*20 سانتیمتر قرار داشت. همچنین بیشترین توزیع فراوانی بنه ها در وزن کمتر از سه گرم و قطر کمتر از دو سانتیمتر قرار داشت.

کلمات کلیدی

, زعفران, علوفه, گل, کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027033,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and محمدآبادی, علی اصغر and فلاحی, حمیدرضا and اقحوانی شجری, مهسا},
title = {اثر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات رشدی بنه در گیاه دارویی زعفران},
booktitle = {همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زعفران، علوفه، گل، کلاله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات رشدی بنه در گیاه دارویی زعفران
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A فلاحی, حمیدرضا
%A اقحوانی شجری, مهسا
%J همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
%D 2011

[Download]