مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-4) , صفحات (93-112)

عنوان : ( روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027053,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-9945},
pages = {93--112},
numpages = {19},
keywords = {ترکمن ها و قاجارها با توجه به ریشه مشترکی که دارند در ابتدا دوره قاجار با یکدیگر همکاری صمیمانه ای داشتند . طوایف مختلف ترکمن در روی کار آمدن قاجارها نقش مهمی ایفا کردند آقا محمد خان با اینکه در آغاز کار از وجود ترکمن ها برای تثبیت قدرت خود استفاده نمود در نهایت نتوانست آنان را تحمل کند و در صدد سرکوبشان بر آمد به دلایلی کینه و عداوت شدیدی میان این دو طایفه بروز کرد که تا پایان حکومت قاجاری ادامه یافت جنگ های به وجود آمده میان این دو قدرت باعث گردید نظارت دولت مرکزی ایران بر سر زمین های ترکمن نشین مبهم و بی تاثیر شود و به تدریج حاکمیت دولت مرکزی بر آن ناحیه از بین برود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری
%A سرافرازی, عباس
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2010

[Download]