پژوهش‌های ارتباطی, دوره (16), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (135-155)

عنوان : ( بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران )

نویسندگان: اشرف السادات فاضلی , علی عنایتی شبکلایی , مهدی نجف زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس یک پیمایش در تهران مقابله به نتایج حاصله درباره نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی می‌پردازد

کلمات کلیدی

احزاب سیاسی/ نگرش سیاسی/ مردم تهران/ سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027079,
author = {اشرف السادات فاضلی and علی عنایتی شبکلایی and نجف زاده, مهدی},
title = {بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران},
journal = {پژوهش‌های ارتباطی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1025-3963},
pages = {135--155},
numpages = {20},
keywords = {احزاب سیاسی/ نگرش سیاسی/ مردم تهران/ سیستم سیاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران
%A اشرف السادات فاضلی
%A علی عنایتی شبکلایی
%A نجف زاده, مهدی
%J پژوهش‌های ارتباطی
%@ 1025-3963
%D 2009

[Download]