اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (24), شماره (127), سال (2010-9) , صفحات (66-79)

عنوان : ( پیشافرض‌ها و پنداشت علما از مشروطیت )

نویسندگان: مهدی نجف زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027082,
author = {نجف زاده, مهدی},
title = {پیشافرض‌ها و پنداشت علما از مشروطیت},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {127},
month = {September},
issn = {4796-0001},
pages = {66--79},
numpages = {13},
keywords = {این مقاله از منظری معرفت شناسانه این نکته را برجسته می‌سازد که در مواجهه فکری با بنیان‌های مشروطیت هر دو طیف مشروعه و مشروعه خواهان از یک منطق واحدی پیروی می‌کردند و آن حفظ بیظضه اسلام بوده است},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیشافرض‌ها و پنداشت علما از مشروطیت
%A نجف زاده, مهدی
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2010

[Download]