رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (1), شماره (13), سال (2008-5) , صفحات (75-95)

عنوان : ( بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی )

نویسندگان: مهدی نجف زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رابطه قدرت میان دولت و جامعه در ایران را با تاکید بر واقعیت های دو عصر صفویه و قاجاریه بررسی و تاکید می کنیم که استبداد ایرانی منشایی اجتماعی دارد. نویسنده با کمک گرفتن از الگوی «جامعه شبکه ای» مورد نظر میگدال معتقد است که سیاست در ایران در عرصه ای از منازعه قدرت میان عناصر گوناگون اجتماعی شکل گرفته، و ویژگی های متعدد فرهنگی-اجتماعی طی دوره ای طولانی این منازعه را در نوعی شبکه قدرت چندبعدی پیچیده تر ساخته است.

کلمات کلیدی

, قدرت سیاسی, جامعه ایرانی, شبکه قدرت, جامعه شبکه ای, فرهنگ سیاسی, مشروعیت سیاسی, مختصات فرهنگی, صورت بندی اجتماعی در دوران صفویه و قاجاریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027085,
author = {نجف زاده, مهدی},
title = {بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {13},
month = {May},
issn = {1735-739X},
pages = {75--95},
numpages = {20},
keywords = {قدرت سیاسی، جامعه ایرانی، شبکه قدرت، جامعه شبکه ای، فرهنگ سیاسی، مشروعیت سیاسی، مختصات فرهنگی، صورت بندی اجتماعی در دوران صفویه و قاجاریه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی
%A نجف زاده, مهدی
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739X
%D 2008

[Download]