بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق PSC2011 , 2011-10-31

عنوان : ( افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی )

نویسندگان: مهدی پارسا , علی وحیدیان کامیاد , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به افزایش ارزش انرژی در کشور، یکی از دغدغههای جدی در صنایع نیروگاهحرارتی افزایش راندمان بویلرها بهکمک بهینهسازی بازده احتراق میباشد. مسئله بهینه سازی کارکرد سیستم احتراق در یک نیروگاه حرارتی ایجاد یک توازن بین افزایش بازده احتراق و مینیمم سازی انتشار گازهای نامطلوب میباشد. فرایند احتراق در سیستم بویلر یک فرایند چندورودی چندخروجی، متغیر با زمان و به شدت غیرخطی میباشد. به همین خاطر تنظیم پارامترهای کنترلپذیر اصلی آن با استفاده از روشهای کلاسیک مبتنی بر مدلسازی مشکل میباشد. از آنجایی که سیستمهای کنترل توزیع شده به طور گسترده در نیروگاهها مورد استفاده قرار میگیرد، دادههای مربوط به پارامترهای بویلر جمع آوری و ثبت می شوند به همین خاطر استفاده از تکنیکهای دادهکاوی یک روش بسیار موثر به منظور تنظیم بهینه پارامترهای احتراق میباشد. با توجه به اینکه دادههای موجود، خروجی سنسورهای نصب شده روی سیستم است اغلب، داده ها دارای دقت مناسب نبوده ودر بعضی مواقع نویز نیز روی آنها تاثیر میگذ ارد، به همین دلیل استفاده از مجموعههای فازی در تحلیل این دادهها بسیار مفید میباشد. در این مقاله یک روش مبتنی بر تکنیک های دادهکاوی فازی به منظور افزایش راندمان بویلر ارائه شده و سپس کارایی آن با استفاده از یک تست مجازی روی سیستم بویلر نیروگاه حرارتی ذوبآهن اصفهان مورد ارزیابی قرار میگیرد . و همانطوریکه از نتایج مشخص است میانگین 0/ کمترین افزایش راندمان طی انجام پنج آزمایش برابر با 656 درصد است.

کلمات کلیدی

, راندمان بویلر, هوای اضافی, داده کاوی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027103,
author = {پارسا, مهدی and وحیدیان کامیاد, علی and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق PSC2011},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {راندمان بویلر، هوای اضافی، داده کاوی فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی
%A پارسا, مهدی
%A وحیدیان کامیاد, علی
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق PSC2011
%D 2011

[Download]