ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2010-10-27

Title : ( پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل )

Authors: mohsen yadegari , Seyed Alireza Seyedin ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

- یکی از موضوعات مورد علاقه در زمینه ی ماشین بینایی، رهگیری یک هدف در دنباله ای از تصاویر می باشد. فیلترهای ذره ای در سال های اخیر به عنوان یک روش قدرتمند در این زمینه مطرح شده اند. در این مقاله الگوریتم فیلتر ذره ای بر روی برد پردازش تصویر DM6437EVM به کمک یک طراحی مبتنی بر مدل پیاده سازی شده است. DM6437 یک برد قدرتمند برای پیاده سازی الگوریتمهای پردازش تصویر بوده که امکان ارتباط و برنامه ریزی توسط محیط Simulink نرم افزار Matlab را دارا می باشد. به کمک این نرم افزار، الگوریتم فیلتر ذره ای در رهگیری یک هدف به صورت یک مدل متشکل از چندین بلوک، طراحی و پیاده سازی شده است.

Keywords

, برد DM6437EVM, رهگیری, فیلتر ذره ای, نرم افزار Simulink
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027111,
author = {Yadegari, Mohsen and Seyedin, Seyed Alireza},
title = {پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل},
booktitle = {ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {برد DM6437EVM، رهگیری، فیلتر ذره ای، نرم افزار Simulink},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل
%A Yadegari, Mohsen
%A Seyedin, Seyed Alireza
%J ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
%D 2010

[Download]