مدل سازی در مهندسی, دوره (7), شماره (18), سال (2009-9) , صفحات (23-37)

عنوان : ( ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , سیدروح الله موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترک در سازه، سبب دگرگونی مشخصه های ایستایی و حرکتی آن می گردد. به سخن دیگر، سختی سازه کاهش و نرمی آن افزایش می یابد. شناسایی محل و اندازه ترک در ساز هها، وارون فرایند تحلیل م یباشد. در تحلیل سازه مشخصه های سازه در دست است و هدف یافتن پاس خ هاست. اما در تخمین خسارت، مشخصه های سازه آس یب دیده از روی پاسخ های آن به دست می آید . بیشتر روش های آسیب یابی بر پایه کمینه کردن تابع هدفی استوار شده اند که تفاوت میان پاسخ های واقعی و تحلیلی را نشان می دهد. برای آن که محل و اندازه ترک بدرستی تخمین زده شود، باید یک الگوی تحلیلی درست از جزء ترک خورده در دست باشد. در این مقاله، نخست یک جزء سه پهلو با ترک میانی معرفی می شود . سپس، راهکاری غیر مخرب برای تر ک یابی در ساز ه های مستوی، بر اساس دگرگونی بسامدهای طبیعی آن، پیشنهاد می گردد . خاطر نشان م ینماید، برای بهین ه یابی تابع خطا، از الگوریتم ژنتیک بهره جویی می ش ود و متغیرهای طراحی که همان اندازه تر ک ها هستند، در دسترس قرار م ی گیرند . برخلاف راهکارهای معمول بهین هیابی که از یک نقطه در جهت کاهش شیب پیش م یروند، الگوریتم ژنتیک جستجو را با چندین نقطه در فضای پاسخ انجام می دهد. از این رو، برای بهینه کردن تابع هدف پیچیده و غیرصریح ترک یابی موثرتر است. سرانجام، برای ارزیابی برنامه و بررسی عامل های موثر در افزایش دقت فرایند ترک یابی، آزمون های عددی انجام خواهد شد . نتایج عددی نشان می دهند که چگونگی شبکه بندی، تعداد تکرارها، شمار نقاط جستجو، طول ژن، احتمال پیوند و جهش در دقت نتایج موثراند.

کلمات کلیدی

ترک یابی الگوریتم ژنتیک تخمین خسارت نرمی سختی بسامدهای طبیعی سازه های مستوی بهینه سازی جزء ترکدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027112,
author = {رضائی پژند, محمد and موسوی, سیدروح الله},
title = {ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیک},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2009},
volume = {7},
number = {18},
month = {September},
issn = {2008-4854},
pages = {23--37},
numpages = {14},
keywords = {ترک یابی الگوریتم ژنتیک تخمین خسارت نرمی سختی بسامدهای طبیعی سازه های مستوی بهینه سازی جزء ترکدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیک
%A رضائی پژند, محمد
%A موسوی, سیدروح الله
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2009

[Download]