بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31

عنوان : ( مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع )

نویسندگان: هادی صفری فارمد , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهمی که شرکتهای توزیع در محیط رقاب تی هر روز با آن مواجه می باشند، برنامه ریزی روزانه تامین انرژی می باشد. یک شرکت توزیع معمولا با خری د انرژ ی از بازار عمده فروشی تقاضای مشتریان (مصرف کنندگان نها ئی) را تامین می نماید. با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع ، شرکت توزیع دارای انتخابها و تعاملات بیشتری در بازار می باشد . از طرف دیگر واحدهای صنعتی می توانند با برنامه ریزی فرایند تولید خود و انتقال مصارف عمده به ساعات کم بار ی هزینه مصرف انرژی خود را به طرز قابل ملاحظه ای کاهش دهند . با در نظر گرفتن مدل واقع گرایانه برای بارهای قابل قطع روشهای سنتی حل مسئله (مانند روشهای گرادیان و ...) ب ا مشکلاتی نظیر نوسانی شدن جوابها مواجه خواهند شد که در مقالات به این موضوع پرداخته نشده است. در این مقاله هدف مدلسازی نمونه یک نوع بار مدیریت پذ یر بزرگ به منظور شرکت در برنامه های مدیریت بار و ارائه الگوی بار قابل قطع می باشد. روش معرفی شده بر روی یک شبکه توزیع واقعی با اطلاعات واقعی پیاده سازی شده و نتا یج عدد ی آن ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, توزیع انرژی الکتریکی, بار قابل قطع, مدیریت بار, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027125,
author = {صفری فارمد, هادی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توزیع انرژی الکتریکی، بار قابل قطع، مدیریت بار، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع
%A صفری فارمد, هادی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2011

[Download]