بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31

عنوان : ( برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع )

نویسندگان: هادی صفری فارمد , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهمی که شرکتهای توزیع در محیط رقابتی هر روز با آن مواجه می باشند، برنامه ریزی روزانه تامین انرژی می باشد. یک شرکت توزیع معمولا با خرید انرژی از بازار عمده فروشی تقاضای مشتریان (مصرف کنندگان نهائی ) را تامین می نماید. با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع، شرکت توزیع دارای انتخابها و تعاملات بیشتری در بازار می باشد . شرکتهای توزیع در برنامه ریزی روزانه تامین انرژی خود با دو مسئله غیر قطعی تغییرات بار و نوسانات قیمت روبرو می باشند که این مسائل احتمال زیان ناشی از نحوه تصمیم شرکت توزیع برای برنامه ریزی تامین انرژی را به دنبال خواهند داشت و لذا شرکتهای توزیع در برنامه ریزی روزانه تامین انرژی خود با مسئله حداکثر کردن سود در محیط مبتنی بر ریسک مواجه هستند. در این مقاله هدف مطالعه برنامه ریزی یک شرکت توزیع برق در بازار روز بعد برای تامین انرژی روزانه در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع می باشد . روش معرفی شده بر روی شبکه نمونه (شبکه توزیع برق مشهد) پیاده سازی شده و نتایج عددی آن ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, توزیع انرژی الکتریکی, بار قابل قطع, برنامه ریزی تامین انرژی, ریسک, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027128,
author = {صفری فارمد, هادی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توزیع انرژی الکتریکی، بار قابل قطع، برنامه ریزی تامین انرژی، ریسک، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع
%A صفری فارمد, هادی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2011

[Download]