پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (159-165)

عنوان : ( تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز )

نویسندگان: رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , فریدون ملتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش تغذیه ای گیاه اروشیا (Eurotia ceratoides) به صورت تعیین ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای به روش کیسه های نایلونی با استفاده از سه رأس گوسفند نر بالغ بلوچی دارای فیستولای دائمی شکمبه و تولید گاز به صورت آزمایشگاهی تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی نشان داد که محتوی پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر، چربی خام و کربوهیدرات-های غیر فیبری این علوفه به ترتیب برابر با 4/19، 5/54، 6/41، 0/9، 40/1 و 7/15 درصد بود. از میان اجزای تشکیل دهنده گیاه، برگ ها دارای بالاترین محتوی پروتئین خام (9/27 درصد ماده خشک) و کمترین محتوی فیبر نامحلول در شوینده خنثی (7/40 درصد ماده خشک) بود. تجزیه-پذیری ماده خشک در زمان های صفر، 6، 12، 24، 48 و96 ساعت تعیین شد. نتایج به دست آمده از تجزیه پذیری نشان داد که بخش a (سریع التجزیه)، b (کند تجزیه)، c (ثابت نرخ تجزیه) مرتبط با ناپدید شدن ماده خشک در این علوفه به ترتیب برابر با 2/23، 5/30 و 0/8 درصد بود. نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که مجموع گاز تولید شده در طی 2، 4، 6، 8، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت انکوباسیون در علوفه اروشیا به ترتیب برابر با 6/7، 8/15، 6/24، 6/31، 2/42، 1/62، 2/75، 6/83، 5/96 و 7/104 میلی لیتر به ازای یک گرم نمونه علوفه انکوبه شده در شرایط in vitro بود. نتایج این آزمایش نشان می دهد گیاه اروشیا با محتوی پروتئین بالا و ساختار خاص فیبر نامحلول در شوینده خنثی می تواند منبع علوفه ای مناسبی برای تغذیه نشخوارکنندگان کوچک چراکننده در بسیاری از مراتع طبیعی و تحت شرایط کم بارش کشور باشد.

کلمات کلیدی

, گیاه اروشیا, ترکیب شیمیایی, تجزیه پذیری, تولید گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027133,
author = {ولی زاده, رضا and قدمی کوهستانی, مرضیه and ملتی, فریدون},
title = {تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {159--165},
numpages = {6},
keywords = {گیاه اروشیا، ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری، تولید گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز
%A ولی زاده, رضا
%A قدمی کوهستانی, مرضیه
%A ملتی, فریدون
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2011

[Download]