نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه )

نویسندگان: حجت نکویی سنگ اتش , میرمجتبی میرصالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برای اولین بار در طراحی عناصر نوری پراشی از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه که توسط لوکس و آتش پز معرفی گردیده، استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, عناصر نوری پراشی دو سطحی, الگوریتم رقابت استعمارگرایانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027158,
author = {نکویی سنگ اتش, حجت and میرصالحی, میرمجتبی},
title = {طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عناصر نوری پراشی دو سطحی، الگوریتم رقابت استعمارگرایانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه
%A نکویی سنگ اتش, حجت
%A میرصالحی, میرمجتبی
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]