اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار , 2011-05-26

عنوان : ( تاثیر منبع تغذیه ای بر تنوع گونه ای علف های هرز مزرعه آنیسون )

نویسندگان: نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , سمیعه اسکندری نصرآبادی , فاطمه رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر کاربرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی میکوریزا و بیوسولفور با انواع کودهای آلی و 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده - شیمیایی بر تنوع علف های هرز گیاه دارویی آنیسون، آزمایشی در سال زراعی 89 کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پانزده تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: 1- شاهد 2- ورمی کمپوست، 3- کمپوست، 4- کود گاوی، 5- کود شیمیایی، -8 بیوسولفور+ ورمی کمپوست، 9- بیوسولفور + کمپوست، ،(Glomus intraradices) -6 بیوسولفور، 7- میکوریزا - -10 بیوسولفور + کود گاوی، 11 - بیوسولفور + کود شیمیایی، 12 - میکوریزا + ورمی کمپوست، 13 میکوریزا+کمپوست، 14 - میکوریزا + کود گاوی، 15 - میکوریزا + کود شیمیایی. نتایج نشان داد که تقریبا تمامی تیمارهای تغذیه ای مورد مطالعه، باعث افزایش تنوع گونه ای و تراکم علف های هرز گردید. با این حال بیشترین تنوع گونه ای علف های هرز با کاربرد کودهای زیستی و بیشترین تعداد کل علف های هرز با مصرف کودهای آلی و شیمیایی به دست آمد. کاربرد منفرد کودهای زیستی باعث کاهش بیوماس کل علف های هرز در مقایسه با تیمار شاهد گردید، در حالی که کاربرد تلفیقی کودهای زیستی با کودهای شیمیایی و آلی سبب افزایش بیوماس علف های هرز گردید. به طور کلی کاربرد کودهای زیستی میکوریزا و بیوسولفور سبب افزایش تنوع گونه ای و کاهش بیوماس علف های هرز شد.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, آنیسون, علف های هرز, میکوریزا, بیوسولفور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027163,
author = {کمایستانی, نفیسه and رضوانی مقدم, پرویز and فلاحی, حمیدرضا and اقحوانی شجری, مهسا and اسکندری نصرآبادی, سمیعه and رنجبر, فاطمه},
title = {تاثیر منبع تغذیه ای بر تنوع گونه ای علف های هرز مزرعه آنیسون},
booktitle = {اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار},
year = {2011},
location = {اهواز- خوزستان, ايران},
keywords = {گیاه دارویی، آنیسون، علف های هرز، میکوریزا، بیوسولفور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر منبع تغذیه ای بر تنوع گونه ای علف های هرز مزرعه آنیسون
%A کمایستانی, نفیسه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A فلاحی, حمیدرضا
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A اسکندری نصرآبادی, سمیعه
%A رنجبر, فاطمه
%J اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
%D 2011

[Download]