مطالعات ملی, دوره (13), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (109-117)

عنوان : ( تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی )

نویسندگان: علی یوسفی , محمدرضا هاشمی , غلامرضا صدیق اورعی , زهرا بستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویت از زمانی شکل می‌گیرد که فرد از خود می‌پرسد «کیستم»؛ بنابراین مسئلة هویت را می‌توان مسئلة «معنا» دانست. در حقیقت انسان با پرسش از «کیستی» به دنبال پی بردن به معنای خود است؛ این معنا بر مبنای تشابه با آنهایی که مانند فرد هستند و تفاوت از غیر یا دیگرانی که مانند او نیستند، شکل می‌گیرد. فارغ از جامعه‌ای خاص چون ایران، «حماسه‌ها و اسطوره‌های ملی» یکی از عناصر مهم هویتی و متمایزکننده جوامع به شمار می‌آیند. شاهنامة فردوسی به‌عنوان شناسنامه ملی جامعة ایرانی و دربردارندة بخش عمده‌ای از اسطوره‌ها، حماسه‌ها و تاریخ جامعة ایران همواره انتقال‌دهندة بخش عمده‌ای از عناصر هویت جامعة ایرانی تا به امروز بوده است. هویت ایرانی به معنای دلبستگی عاطفی و تعهد نسبت به میراث فرهنگی، میراث سیاسی و تبار مشترک ایرانی است. این نوشتار، معنای هویت ایرانی را با استفاده از روش تحلیل محتوا در داستان سیاوش از شاهنامة فردوسی جستجو کرده و به این نتیجه دست یافته است که هویت ایرانی در مقابل انیرانی بازشناسی می‌شود. در این داستان سایر مؤلفه‌های فرهنگی و تبار مشترک در لایه‌های بعدی هویت ایرانی جای می‌گیرند.

کلمات کلیدی

, هویت ایرانی, انیرانی, تحلیل محتوا, داستان سیاوش, شاهنامة فردوسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027172,
author = {یوسفی, علی and هاشمی, محمدرضا and صدیق اورعی, غلامرضا and بستان, زهرا},
title = {تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی},
journal = {مطالعات ملی},
year = {2012},
volume = {13},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-059x},
pages = {109--117},
numpages = {8},
keywords = {هویت ایرانی، انیرانی، تحلیل محتوا، داستان سیاوش، شاهنامة فردوسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی
%A یوسفی, علی
%A هاشمی, محمدرضا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A بستان, زهرا
%J مطالعات ملی
%@ 1735-059x
%D 2012

[Download]