طب نظامی - Journal of Military Medicine, دوره (14), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (41-47)

عنوان : ( بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه )

نویسندگان: فاطمه میردورقی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف : شایع‌ترین اختلال در بین رزمندگان جنگ، اختلال تنیدگی پس از حادثه (PTSD) است . بازداری، مفهومی مهم در روان‌شناسی محسوب می‌شود و در افراد مبتلا به PTSD دچار نقص است . پژوهش حاضر با هدف مقایسه بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون PTSD صورت گرفت. روش‌ها : این پژوهش توصیفی پس‌رویدادی در سال 1390 روی 44 نفر از جانبازان مرکز بازتوانی جانبازان و مرکز توان‌بخشی امام خمینی مشهد که با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند، انجام شد. نمونه‌ها در قالب دو گروه 22نفره مبتلا به PTSD و غیر PTSD مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های استروپ و برو/ نرو مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس به وسیله آزمون T مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری به‌کمک نرم‌افزار SPSS 16 تحلیل شد. یافته‌ها : دو گروه از لحاظ عملکرد کلی شان در دو آزمون استروپ و برو/ نرو با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. از نظر تعداد پاسخ‌های درست، پاسخ‌های غلط و پاسخ‌های نداده در آزمون استروپ، همچنین میانگین زمان واکنش پاسخ‌های درست و تعداد خطا در آزمون برو/ نرو بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/05 >p). از لحاظ زمان واکنش کلمات همخوان، زمان واکنش کلمات ناهمخوان و نمره تداخل آزمون استروپ و میانگین زمان واکنش پاسخ خطا در آزمون برو/ نرو بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0 <p ). نتیجه‌گیری : بازداری شناختی و رفتاری در افراد مبتلا به PTSD دچار نقص و نارسایی است و همین نارسایی زمینه‌ساز برانگیختگی، پرخاشگری، تجربه مجدد رویداد آسیب‌زا و بروز افکار مزاحم و ناخواسته است که جزء علایم اساسی اختلال مذکور محسوب می‌شوند.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: اختلال تنیدگی پس از سانحه, بازداری شناختی, بازداری رفتاری, آزمون استروپ, آزمون برو/ نرو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027187,
author = {میردورقی, فاطمه and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and مشهدی, علی},
title = {بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه},
journal = {طب نظامی - Journal of Military Medicine},
year = {2012},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-1537},
pages = {41--47},
numpages = {6},
keywords = {واژه‌های کلیدی: اختلال تنیدگی پس از سانحه، بازداری شناختی، بازداری رفتاری، آزمون استروپ، آزمون برو/ نرو،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه
%A میردورقی, فاطمه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A مشهدی, علی
%J طب نظامی - Journal of Military Medicine
%@ 1735-1537
%D 2012

[Download]