مسایل اجتماعی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2011-5) , صفحات (195-223)

عنوان : ( تاملی جامعه‌شناختی درتشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران )

نویسندگان: علی یوسفی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامعه انسانی با توجه به ماهیت خود همواره با مسائل اجتماعی خاصی روبروست. تشخیص، اهیمت و اولویت این مسائل نیز با توجه به شرایط زمانی و مکانی هر جامعه‌ای می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین تشخیص و اولویت مسائل اجتماعی در تمام جوامع یکسان نیست. مقاله حاضر با توجه به این موضوع در پی ارائه تحلیلی جامعه شناختی از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران است. برای این منظور ابتدا ملاک‌های تشخیص و اولویت‌بندی مسائل اجتماعی از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده و با تکیه بر رهیافت برساختگرایی به بررسی اولویت مسائل اجتماعی از دیدگاه عامه مردم و نخبگان حاکم بر کشور پرداخته است. مطالعه با روش تحلیل ثانویه 4 پیمایش ملی را طی یک بازه زمانی 10 ساله با نمونه‌ای مشتمل بر 36429 نفر مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی دارای بالاترین اهمیت و اولویت در میان جامعه ایرانی است و پس از آن مسائل حوزه اجتماعی قرار دارد. بررسی ادراک مردم ایران از اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی نشان می‌دهد که میان گروه‌های اجتماعی مختلف بویژه عامه مردم و نخبگان حاکم کشور، تفاوت چندانی وجود ندارد. همچنین اولویت‌بندی مسائل اجتماعی از سوی مردم با توجه به حوزه‌های اجتماعی مختلف از الگوی خاصی پیروی می‌کند. درنهایت نیز یک الگوی تعامدی از شرایط عینی و ذهنی برای تشخیص اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, مسائل اجتماعی, تشخیص, اولویت‌بندی, برساخت گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027206,
author = {یوسفی, علی and حسین اکبری},
title = {تاملی جامعه‌شناختی درتشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران},
journal = {مسایل اجتماعی ایران},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {May},
issn = {2476-6933},
pages = {195--223},
numpages = {28},
keywords = {مسائل اجتماعی، تشخیص، اولویت‌بندی، برساخت گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی جامعه‌شناختی درتشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران
%A یوسفی, علی
%A حسین اکبری
%J مسایل اجتماعی ایران
%@ 2476-6933
%D 2011

[Download]