مطالعات فرهنگی و ارتباطات, دوره (6), شماره (18), سال (2011-4) , صفحات (115-135)

عنوان : ( سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی )

نویسندگان: علی یوسفی , سمیه ورشوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اساسی نوشتار حاضر این بوده که نشان دهد سفرهای زیارتی، ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی را تقویت می کند. بررسی انجام شده بر روی تجارب ارتباطی یک نمونه تصادفی 598 نفره از زائرین خارجی از چهار ملیت عراقی، عربستانی، کویتی و بحرینی در مشهد نشان می دهد که سفر زیارتی با دو ویژگی طول و تعداد سفر، تأثیر کاملا معنادار و مثبت بر ارتباطات میان فرهنگی (روابط اجتماعی و فرهنگی مهمان- میزبان) دارد. اگرچه ناآشنائی های زبانی، مانعی برای ارتباط میان فرهنگی است لکن با کنترل آماری اثر مانع زبانی، تأثیر طول و تعداد سفر بر ارتباطات میان فرهنگی، همچنان معنادار و مثبت باقی می-ماند. یافته مذکور اولا متضمن این معناست که زیارت به عنوان یک مناسک مذهبی، فرصت ارتباطات غیرکلامی متعددی را بین مهمان و میزبان فراهم می آورد که با وجود ناآشنائی های زبانی، ارتباطات میان فرهنگی را تقویت می کند و ثانیا زیارت و سفرهای زیارتی این پتانسیل را دارد که علیرغم موانع زبانی و تفاوتهای فرهنگی زائرین، پیوندهای اجتماعی گوناگونی را در بین پیروان یک مذهب از ملیت های مختلف ایجاد نماید.

کلمات کلیدی

, ارتباط میان فرهنگی, روابط اجتماعی, روابط فرهنگی, سفر زیارتی, چارچوب فرهنگی, مانع ارتباطی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027208,
author = {یوسفی, علی and ورشوی, سمیه},
title = {سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی},
journal = {مطالعات فرهنگی و ارتباطات},
year = {2011},
volume = {6},
number = {18},
month = {April},
issn = {2008-5575},
pages = {115--135},
numpages = {20},
keywords = {ارتباط میان فرهنگی، روابط اجتماعی، روابط فرهنگی، سفر زیارتی، چارچوب فرهنگی، مانع ارتباطی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی
%A یوسفی, علی
%A ورشوی, سمیه
%J مطالعات فرهنگی و ارتباطات
%@ 2008-5575
%D 2011

[Download]