دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq. )

نویسندگان: احمد بالندری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی فرآیند اهلی سازی گیاهان، آگاهی از وضعیت جوانه زنی بذور گونه های بومی وحشی ضروری است. کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq. گونه ای یکساله، با مصارف دارویی، غذایی و علوفه ای است. واکنش جوانه زنی بذور این گیاه در دماهای 2 تا 45 درجه سانتیگراد با استفاده از طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در سال 1387 در دانشکده کشاورزی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر تیمار حرارتی، 4 تکرار و برای هر تکرار 25 عدد بذر در نظر گرفته شد و درصد و سرعت جوانه زنی بذور در هر درجه حرارت محاسبه شدند. بیشترین در صد جوانه زنی در دمای 15 درجه سانتی گراد و بیشترین سرعت جوانه زنی در دمای 25 درجه سانتی گراد بدست آمد. مقادیر درجه حرارت های کاردینال( کمینه ، بهینه و بیشینه ) به ترتیب در دامنه های (67/2-09/0) ، (60/28-78/21) و (66/41-00/40) درجه سانتی گراد بدست آمدند. دامنه وسیع جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه ، نشان دهنده توانایی بالقوه این گونه خودرو برای رویش در فصول مختلف و در شرایط آب و هوایی متنوع می‏باشد.

کلمات کلیدی

, درصد جوانه زنی, دماهای کاردینال ( مهم ) , کاسنی پاکوتاه .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027213,
author = {بالندری, احمد and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq.},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {درصد جوانه زنی، دماهای کاردینال ( مهم ) ، کاسنی پاکوتاه .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq.
%A بالندری, احمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]