پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (12), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (87-112)

عنوان : ( بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , محمدعلی فلاحی , مصطفی سلیمی فر , امین حق نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 8۶-۱۳4۶ برای اقتصاد ایران میباشد. به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شدهاند. یافته های تحقیق نشان میدهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید میشود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفاً در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد.

کلمات کلیدی

, قانون واگنر, دیدگاه کینز, بخش عمومی, علیت هیسائو, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027217,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and فلاحی, محمدعلی and سلیمی فر, مصطفی and حق نژاد, امین},
title = {بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2012},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-6768},
pages = {87--112},
numpages = {25},
keywords = {قانون واگنر، دیدگاه کینز، بخش عمومی، علیت هیسائو، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A فلاحی, محمدعلی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A حق نژاد, امین
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2012

[Download]