اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (103-121)

عنوان : ( بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , هادی رفیعی , علی عدالتیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏گذاران از بیمه محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی است. آمار و اطلاعات از طریق تکمیل حدود 1023 پرسشنامه از بیمه‏گذاران (503 نمونه از بیمه‏گذاران زراعی، 250 نمونه از باغی و 270 نمونه از دامی) در سال 1388 بدست آمده است. نتایج این مطالعه با استفاده از تحلیل تمایزی در سه گروه بیمه‏گذاران نشان می‏دهد که در گروه متغیرهای عملکردی، متغیرهای ارائه خدمات به موقع و اطلاع رسانی (با تأثیر مثبت) و در گروه متغیرهای ساختاری، قوانین و مقررات (با تأثیر منفی) از بالاترین تأثیرگذاری نسبت به سایر متغیرها بر رضایت از بیمه برخوردارند. همچنین متغیر میزان غرامت با تأثیر مثبت در گروه بیمه‏گذاران زراعی و متغیر حق بیمه با تأثیر منفی در گروه بیمه‏گذاران دامی نیز از تأثیر بالایی بر رضایت از بیمه محصولات برخوردار می‏باشند. از جمله پیشنهاداتی که در راستای توسعه بهتر فعالیتهای بیمه و در نهایت افزایش رضایت بیمه‏گذاران ارائه شد اطلاع‏رسانی مناسب در خصوص فرآیندهای اداری و قوانین و مقررات و همچنین ساده‏سازی آنها می‏باشد.

کلمات کلیدی

محصولات کشاورزی– رضایت– تحلیل تمایزی– استان خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027226,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and هادی رفیعی and علی عدالتیان},
title = {بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-5524},
pages = {103--121},
numpages = {18},
keywords = {محصولات کشاورزی– رضایت– تحلیل تمایزی– استان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A هادی رفیعی
%A علی عدالتیان
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2011

[Download]