دانشور پزشکی, دوره (19), شماره (97), سال (2012-3) , صفحات (24-36)

عنوان : ( تاثیر روزه داری ماه رمضان و فعالیت بدنی بر شاخص ھای آنتروپومتری، نیمرخ چربی و فشار خون دانشجویان پسر سالم )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , دکترسیدعلی اکبر شمسیان , صادق عباسیان سقی , مهدی قهرمانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه و هدف: تغییرهای نامطلوب نیم­رخ­ چربی از عوامل خطر مرتبط با چاقی و اضافه وزن است که خطر ابتلاء به سندروم متابولیک، دیابت و بیماری­های قلبی- عروقی را افزایش­می­دهد. مواد و روش ها: در این تحقیق 19 دانشجوی پسر 19 تا 25 ساله به روش نمونه­گیری در دسترس گزینش و به دو گروه روزه­دار غیرفعال و فعال تقسیم­شدند. برنامه ورزشی گروه فعال 14 جلسه بود که سه جلسه در هفته با شدت 50 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره و مدت 45 تا 60 دقیقه انجام­شد. در چهار مرحله نمونه­گیر­ی خونی انجام­گرفت. تغییرهای درون و بین­گروهی داده­ها به روش اندازه­گیری تکراری تعیین و برای آن سطح معنی­داری 05/0>P در­نظر­گرفته­شد. نتایج: با اینکه اثر روزه­داری با و بدون فعالیت بدنی بر اندازه­های آنتروپومتری تفاوتی معنی­دار نداشت؛ اما یک ماه روزه­داری با فعالیت­ بدنی سبب کاهش وزن، BMI، WHR و درصد چربی بدن شد. طی روزه­داری نسبت­ TG/HDL و TC/HDL گروه فعال کاهش و با اتمام روزه­داری این مقادیر به سطح اولیه برگشت. یک ماه روزه­داری بدون فعالیت بدنی سطح TG، LDL وTG/HDL را به­طور نامحسوسی افزایش­داد. اثر هر دو مداخله روزه­داری با و بدون فعالیت­بدنی بر ضربان قلب استراحت، فشارخون دیاستول، سیستول، میانگین سرخرگی و هزینه اکسیژن میوکارد تفاوتی معنی­دار نداشت. نتیجه گیری: یک ماه روزه­داری با فعالیت­ بدنی منظم، کاهش وزن، درصد چربی، WHR و BMI را سبب­شده، از تغییرهای نامطلوب نیم­رخ­ چربی جلوگیری­کرده، احتمال ابتلا به سندروم متابولیک و آترواسکلروزیس را کاهش­می­دهد.

کلمات کلیدی

, روزه داری, فعالیت بدنی, سندروم متابولیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027241,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and دکترسیدعلی اکبر شمسیان and عباسیان سقی, صادق and قهرمانی مقدم, مهدی},
title = {تاثیر روزه داری ماه رمضان و فعالیت بدنی بر شاخص ھای آنتروپومتری، نیمرخ چربی و فشار خون دانشجویان پسر سالم},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {97},
month = {March},
issn = {2716-9723},
pages = {24--36},
numpages = {12},
keywords = {روزه داری، فعالیت بدنی، سندروم متابولیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر روزه داری ماه رمضان و فعالیت بدنی بر شاخص ھای آنتروپومتری، نیمرخ چربی و فشار خون دانشجویان پسر سالم
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A دکترسیدعلی اکبر شمسیان
%A عباسیان سقی, صادق
%A قهرمانی مقدم, مهدی
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2012

[Download]