مدیریت سلامت, دوره (46), شماره (14), سال (2011-11) , صفحات (57-72)

عنوان : ( بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی , معصومه برجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن بیشترین نقش را در افزایش رشد اقتصادی دارد. افزایش سرمایه انسانی، موجب ارتقاء سلامت نیروی کار می‌باشد. سلامت و بهداشت مناسب موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار شده که متعاقبا منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌گردد. این مقاله به بررسی تأثیر سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در ایران در فاصله زمانی 1361-1386 با استفاده از مدل گسترش یافته سولو و سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (TSLS) پرداخته است. یافته ها نتایج نشان می‌دهد ضریب موجودی سلامت سرمایه انسانی (امید به زندگی) و همچنین ضریب سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی (مخارج بهداشتی) مثبت و معنی دار می باشند. هر یک درصد افزایش در موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی به ترتیب منجر به افزایش 0.16 و 0.22 درصد نرخ رشد درآمد سرانه می شود. نتیجه گیری: موجودی سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در شکل درجه دوم آن تأثیر می‌گذارد بدین معنی که آثار نهایی موجودی سلامت سرمایه انسانی در سطوح بالای آن نزولی است و افزایش در موجودی سلامت سرمایه انسانی نرخ رشد درآمد سرانه را با نرخ کاهشی افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی

, موجودی سلامت سرمایه انسانی, رشد اقتصادی, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027244,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی and برجی, معصومه},
title = {بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران},
journal = {مدیریت سلامت},
year = {2011},
volume = {46},
number = {14},
month = {November},
issn = {2008-1200},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {موجودی سلامت سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%A برجی, معصومه
%J مدیریت سلامت
%@ 2008-1200
%D 2011

[Download]