دانش و توسعه, دوره (17), شماره (32), سال (2011-1) , صفحات (1-26)

عنوان : ( تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , اعظم ذبیحی , محمدعلی شعبانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در خلال دهه های اخیر تجدید ساختار به مثابه ابزاری سیاستی درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن بعضی اهداف بخشی نظیر افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش رقابت، افزایش بازدهی و بهره وری حاصل شده است. تجدید ساختار صنعت برق با هدف تغییر شکل این صنعت در جهت حذف انحصار و افزایش رقابت انجام می شود. شناخت مشخصات روندتجدیدساختار و بخشهای مختلف آن در کشورهای مختلف می تواند به انتخاب روند کلی و انطباق آن با ساختار صنعت برق ایران بیانجامد.لذا بررسی روشها و متدهای تجدید ساختار در بازار عمده فروشی برق و اثر آن بر کارائی صنعت برق ایران، موضوع اصلی مطالعه حاظر شده است. به منظور بررسی چگونگی تاثیر تجدید ساختار و سایر متغیر های موثر بر بهره وری صنعت برق و شدت انرژی برق از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی از آنست که در بلند مدت و کوناه مدت متغیرهای تجدید ساختار تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت برق و شدت انرژی برق مصرفی در کشور ایران می باشند.

کلمات کلیدی

, بازار انرژی, تجدید ساختار, مقررات زدایی, شدت انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027247,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and ذبیحی, اعظم and شعبانی, محمدعلی},
title = {تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {32},
month = {January},
issn = {2008-1456},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {بازار انرژی، تجدید ساختار، مقررات زدایی، شدت انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A ذبیحی, اعظم
%A شعبانی, محمدعلی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]