علوم آب و خاک, دوره (15), شماره (58), سال (2012-1) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد )

نویسندگان: امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این آزما یش بررس ی کاربرد آزما یش گز ینش (مرحله صفر روش رو یه پاسخ ) در تحل یل تو أم تنش شور ی و کم آبی گندم بهاره در ۱۳۸۸ در مزرعه تحق یقا تی دانشکده کشاورز ی دانشگاه - منطقه مشهد و اشتقاق توابع تو لید محصول است. آزمایش در سال زراع ی ۸۹ ۰ دسی ز یمنس بر مت ر) و با شور ی ۱۰ دس ی / فردوسی مشهد انجام شد . دو منبع آب با سطوح شور ی بدون محدود یت شور ی (شوری ۵ زیمنس بر متر برای آ بیاری انتخاب شدند . آزمایشی فاکتور یل با چهار متغ یر، میزان آب آبیاری در مراحل مختلف رشد، بدون تکرار و در دو سطح از هر متغ یر، ۲۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی، انجام پذیرفت. نقاط مرکزی فضای آزمایشی با دو تکرار جهت برآورد انحنا در روی ه پاسخ برازش داده شده اضافه شد . نتایج نشان داد که تأثیرگذار ترین متغ یر در م یزان محصول ، م یزان آب آبیاری در مرحله خوش هده ی و گ ل ده ی ۰ قادر به تخم ین م یزان محصول در کر ت های آ بیاری شده با آ ب ش یرین و / ۰ و ۹۵ / بود. توابع تو لید برازش داده شده با ضر یب همبستگ ی ۹۹ شور بودند . به طور کل ی نتا یج به دست آمده کار ایی آزما یش گز ینش را در تع یین اهمیت نسبی متغیرها و حذف متغیرها ی کم ت أثیر اثبات نمود.

کلمات کلیدی

, آزمایش گزینش, تابع تولید آب, روش رویه پاسخ, شوری, کم آبیاری, گندم بهاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027251,
author = {حق وردی, امیر and قهرمان, بیژن and کافی, محمد and داوری, کامران},
title = {تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2012},
volume = {15},
number = {58},
month = {January},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {آزمایش گزینش، تابع تولید آب، روش رویه پاسخ، شوری، کم آبیاری، گندم بهاره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد
%A حق وردی, امیر
%A قهرمان, بیژن
%A کافی, محمد
%A داوری, کامران
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2012

[Download]