سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی )

نویسندگان: شهرزاد عامری , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاقدیس چشمه گیلاس از جمله تاقدیسهای کمربند چین خورده-راندگی کپه داغ است که در امتداد گسل و روستایی به همین نام و در شمال غرب مشهد واقع شده است. در این منطقه سازندهای شوریجه، چمن بید و مزدوران قابل مشاهده اند اما به علت گستردگی رخنمون سنگی سازند مزدوران و امکان برداشت مناسب شکستگی ها، اطلاعات برداشت شده صرفاً مربوط به این واحد سنگ شناسی است. با بررسی الگوی شکستگیها در این منطقه که براساس برداشتهای صحرایی و تحلیل استریوگرامها انجام شد، دو سیستم درزه ای منفرد از انواع طولی وعرضی و دو دسته درزه مزدوج مشخص گردید. دسته اول از درزه های مزدوج از نوع برشی هستند و نیمساز زاویه حاده بین آن ها °30 می باشد که این مقدار برابر با راستای افقی بیشینه تنش اعمالی در منطقه است و از انواع عمود بر لایه بندی و front normal هستند. دسته دوم درزه های مزدوج از نوع کششی هستند که راستای نیمساز زاویه حاده بین آن ها 300 است و منطبق بر راستای حداکثر کوتاه شدگی است. این دسته از نوع اول جوانتر بوده و موازی لایه بندی ایجاد شده اند، یعنی ویژگی های انواع front parallel را دارند. راستای به دست آمده برای حداکثر کوتاه شدگی در این مطالعه بر راستای افقی بیشینه تنش در منطقه کپه داغ منطبق می باشد.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, تاقدیس چشمه گیلاس, چین خوردگی, دسته درز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027267,
author = {عامری, شهرزاد and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ، تاقدیس چشمه گیلاس، چین خوردگی، دسته درز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی
%A عامری, شهرزاد
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]