سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی) )

نویسندگان: فرهاد زارعی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در محدوده نقشه زمین شناسی نوده در جنوب استان خراسان رضوی جای دارد. گسل های موجود در منطقه بیشتر واحدهای سنگی دوران اول به خصوص دونین تا پرمین (سازندهای بهرام، شیشتو، سردر و جمال) را تحت تأثیر قرار داده اند. بر اساس برداشت های صحرایی و پردازش تصاویر ماهواره ای گسل های مهم منطقه به همراه مشخصه های صفحه گسلی مانند خش لغزهای صفحه گسلی، رگه های کششی و شکستگی های ریدل و توده های نفوذی شناسایی شد و به کمک آنهاسازوکار گسل ها مشخص گردید. برای پی بردن به الگوی تکتونیکی منطقه و آرایش تنش های اصلی حاکم بر منطقه اطلاعات به دست آمده با استفاده از برنامه رایانه ای مورد پردازش قرار گرفت. گسل های منطقه در چهار راستای اصلی جهت یابی شده اند که راستا و سازوکار آن ها حاکی از وجود یک زون برشی راستگرد همراه با فشارش می باشد و به طور کلی سازوکار ترافشارش راستگرد (Dextral Transpression) را می توان برای این منطقه در نظر گرفت. این سازوکار به تغییرات شکننده اواخر سنوزویک مربوط به برخورد مورب صفحه عربی-اوراسیا نسبت داده می شود. در این سیستم گسل امتداد لغز چاه یوسف با راستای N 150̊ و راندگی های F2 و F3 با راستای N 90̊ - 120̊ شکستگی های اصلی سیستم ترافشارش را تشکیل می دهند و سایر گسل ها شکستگی های فرعی این سیستم می باشند.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت – گسل چاه یوسف –ترافشارش راستگرد, خش لغز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027274,
author = {زارعی, فرهاد and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی)},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بلوک لوت – گسل چاه یوسف –ترافشارش راستگرد- خش لغز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی)
%A زارعی, فرهاد
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]