چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08

عنوان : ( بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی شاخساره سپند (Peganum harmala) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس )

نویسندگان: علیرضا دادخواه , زهرا ابراهیمی زیرابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگر آسیبی گیاه سپند بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (توده بردسکن)، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی شیروان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل شاهد (صفر درصد)، 25%، 50%، 75% و 100% غلظت های عصاره آبی شاخساره سپند بود. نتایج نشان داد که اثر اندامهای هوایی گیاه سپند بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (p<0/01) معنی دار می باشد. اگرچه تفاوت معنی داری بین تیمار غلظت 25% عصاره سپند با شاهد بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس مشاهده نشد، اما غلظت های 50، 75 و %100 عصاره سپند درصد جوانه زنی بذور عدس را به ترتیب 39%، 4/84% و 96% کاهش دادند. همچنین غلظت 100% عصاره طول ریشه چه و ساقچه عدس را به ترتیب 4/95 و 6/92% نسبت به شاهد کاهش داد.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, جوانه زنی, سپند, عدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027292,
author = {دادخواه, علیرضا and ابراهیمی زیرابادی, زهرا},
title = {بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی شاخساره سپند (Peganum harmala) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس},
booktitle = {چهارمین همایش ملی حبوبات},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {آللوپاتی، جوانه زنی، سپند، عدس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی شاخساره سپند (Peganum harmala) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس
%A دادخواه, علیرضا
%A ابراهیمی زیرابادی, زهرا
%J چهارمین همایش ملی حبوبات
%D 2012

[Download]