روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology, دوره (2), شماره (4), سال (2008-1) , صفحات (50-64)

عنوان : ( بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی , دکتر میشل سی اگال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب

کلمات کلیدی

, بررسی عملکرد , کودکان , تکتالیف استاندارد , محاوره ای , باور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027316,
author = {امین یزدی, سیدامیر and دکتر میشل سی اگال},
title = {بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب},
journal = {روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology},
year = {2008},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1243},
pages = {50--64},
numpages = {14},
keywords = {بررسی عملکرد -کودکان -تکتالیف استاندارد - محاوره ای -باور کاذب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب
%A امین یزدی, سیدامیر
%A دکتر میشل سی اگال
%J روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology
%@ 2008-1243
%D 2008

[Download]