پنجمین کنفرانس ملی خلا ایران , 2012-02-29

عنوان : ( بهینه سازی خشک کردن اسمز- خلأ گلابی با روش سطح پاسخ )

نویسندگان: مجتبی امیری پور , محمدباقر حبیبی نجفی , محبت محبی , باقر عمادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش سطح پاسخ برای بهین هسازی خشک کردن خلأ بر شهای گلابی پیش تیمار شده اسمزی مورد استفاده قرار گرف ت. اثر دمای خش ک کرد ن( 70 180 دقیقه) به عنوان متغیرهای مستقل بر میزان رطوبت، درص د چروکیدگی و نسبت آبگیری - 10 کیلوپاسکال) و زمان خشک کردن( 300 - سانت یگراد) ، فشار خلأ( 30 مجدد بر شهای گلابی به عنوان متغیرهای وابسته( پاسخ) مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط بهینه به دست آمده برای حداقل میزان رطوبت و درصد چروکیدگی و حداکثر نسبت آبگیری مجدد عبارت بود از: دمای 56 درجه سانت یگراد، فشار خلأ 10 کیلوپاسکال و زمان خشک کردن 250 دقیقه. در شرایط بهینه به دست آمده میزان رطوبت% 1 بود. / 23 ، درصد چروکیدگی% 67 و نسبت آبگیری مجدد 45

کلمات کلیدی

, گلابی, خشک کردن, خلا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027321,
author = {امیری پور, مجتبی and حبیبی نجفی, محمدباقر and محبی, محبت and عمادی, باقر},
title = {بهینه سازی خشک کردن اسمز- خلأ گلابی با روش سطح پاسخ},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی خلا ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گلابی-خشک کردن- خلا- اسمز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی خشک کردن اسمز- خلأ گلابی با روش سطح پاسخ
%A امیری پور, مجتبی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A محبی, محبت
%A عمادی, باقر
%J پنجمین کنفرانس ملی خلا ایران
%D 2012

[Download]