پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (426-434)

عنوان : ( همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum )

نویسندگان: سارا مستوفی , منصور مشرقی , معصومه بحرینی , فاطمه عروجعلیان , پروانه پردلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانایی ردیابی یک میکروارگانیسم خاص در شرایط محیطی بسیار دشوار است. بسیاری از ژن ها مانند ژن لوسیفراز باکتریایی(luxAB) با ایجاد فنوتیپ های منحصر به فردی مانند تولید نور بیولومینسانس باعث ایجاد افتراق در سویه ها میشوند. در تحقیق حاضر ژن luxAB در دو پاتوژن مهم گیاهی سودوموناس سرینجی و رالوستونیا سولاناساریوم توسط روش الکتروپوریشن کلون گردید. برای لاکس مارک دار کردن سویه های فوق از ترانسپوزون miniTn-5 luxAB استفاده گردید. سویه های خالص شده با پلاسمید pUT که شامل ژن های luxAB بوده در دستگاه الکتروپوریتور، ترانسفورم گردیدند. الکتروپوریشن سویه های فوق در ولتاژkv 5/2 و در مدت زمان 5 میلی ثانیه انجام گردید. تمامی سویه های لاکس مارک دار شده توانایی رشد در محیط کشت کینگ ب حاوی 5/12 میکروگرم در هر میلی لیتر از محیط کشت تتراسیکلین را دارا بودند. بعلاوه، اندازه گیری میزان شدت نور لومینسانس توسط دستگاه لومینومتر حاکی از الحاق موفقیت آمیز ژن luxAB در دو باکتری فوق می باشد. سویه های لاکس مارکدار شده سودوموناس سرینجی و رالوستونیا سولاناساریوم به علت بیان پایدار نور لومینسانس، پتانسیل لازم را برای مطالعات بعدی در زمینه اثر شرایط مختلف محیطی بر بقا و فعالیت یک باکتری پاتوژن را دارا می باشند. .

کلمات کلیدی

, Pseudomonas syringae, Ralostonia solanacerum, luxAB gene, strain monitoring
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027324,
author = {سارا مستوفی and مشرقی, منصور and بحرینی, معصومه and فاطمه عروجعلیان and پردلی, پروانه},
title = {همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {426--434},
numpages = {8},
keywords = {Pseudomonas syringae; Ralostonia solanacerum; luxAB gene; strain monitoring},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum
%A سارا مستوفی
%A مشرقی, منصور
%A بحرینی, معصومه
%A فاطمه عروجعلیان
%A پردلی, پروانه
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]