اولین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران , 2007-05-10

Title : The survey of abortion rate in Holstein dairy cows ( The survey of leptosoiral abortion rate in Holstein dairy cows )

Authors: Massoud Talebkhan Garoussi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به پیوست می باشد

Keywords

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102733,
author = {Talebkhan Garoussi, Massoud},
title = {The survey of abortion rate in Holstein dairy cows},
booktitle = {اولین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران},
year = {2007},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The survey of abortion rate in Holstein dairy cows
%A Talebkhan Garoussi, Massoud
%J اولین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
%D 2007

[Download]