دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( مقایسه سه ایرفویل فوق بحرانی گذر صوتی در زاویه حمله و ماخ متفاوت و بهبودشکل ایرفویل با کمترین نسبت ضریب برا به پسا )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , نسیم حمزه لو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان دو بعدی، لزج و گذر صوتی حول سه ایرفویل فوق بحرانی در عدد ماخ و زاویه حمله های sc(2)-0412 ,sc(2)-0612 ,sc(2)-0712 متفاوت بررسی و ضرایب برا، پسا، موقعیت شوک روی سطوح ایرفویل و دنباله ایجاد شده در پشت آن مورد تحلیل قرارگرفته است. ضرایب برا و پسا برای سه ایرفویل در عدد ماخ طراحی با نتایج تجربی مقایسه شده و تطابق خوبی را نشان می دهد. با مقایسه ضرایب برا و پسای سه ایرفویل، هندسه ایرفویل دارای کمترین نسبت ضریب برا به پسا، با استفاده از روشی منطقی در عدد ماخ های معین بهینه شده است. مقایسه نتایج ایرفویل تصحیح یافته با نتایج ایرفویل اصلی بهبود نسبی را در بهینه سازی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, ایرفویل فوق بحرانی, جریان گذرصوتی, عدد ماخ , ضریب برا , ضریب پسا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027332,
author = {پسندیده فرد, محمود and حمزه لو, نسیم},
title = {مقایسه سه ایرفویل فوق بحرانی گذر صوتی در زاویه حمله و ماخ متفاوت و بهبودشکل ایرفویل با کمترین نسبت ضریب برا به پسا},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایرفویل فوق بحرانی- جریان گذرصوتی- عدد ماخ - ضریب برا - ضریب پسا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سه ایرفویل فوق بحرانی گذر صوتی در زاویه حمله و ماخ متفاوت و بهبودشکل ایرفویل با کمترین نسبت ضریب برا به پسا
%A پسندیده فرد, محمود
%A حمزه لو, نسیم
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]