سازه و فولاد, دوره (6), شماره (8), سال (2011-3) , صفحات (33-47)

عنوان : ( استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلف )

نویسندگان: مهدی بندگی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای بهینه یابی وزنی (حداقل) گنبدهای مشبک تک لایه فولادی تحت اثر بارهای ثقلی یکنواخت استفاده شده است. برای این کار، 378 نمونه گنبد با شش نوع پیکره بندی مختلف و با دهانه هایی از 10 تا 50 متر و نسبت های ارتفاع به دهانه از تا تحلیل و طراحی شده و در هر مورد وزن و پیکره بندی بهینه سازه توسط الگوریتم ژنتیک تعیین گردیده است. در ادامه، از نتایج حاصل برای آموزش و طراحی شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین وزن بهینه سازه استفاده شده است. بدین ترتیب می‌توان با توجه به قطر یک ساختمان مدور، مناسب‌ترین پوشش از نوع سازه فضاکار گنبدی شکل را با یک پیکره ندی مشخص و با وزن بهینه بدست آورد.

کلمات کلیدی

, گنبدهای مشبک تک لایه فولادی , بهینه سازی, الگوریتم ژنتیک, شبکه های عصبی مصنوعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027345,
author = {بندگی, مهدی and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلف},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2011},
volume = {6},
number = {8},
month = {March},
issn = {1735-515X},
pages = {33--47},
numpages = {14},
keywords = {گنبدهای مشبک تک لایه فولادی ، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی مصنوعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلف
%A بندگی, مهدی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2011

[Download]