تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (3), شماره (9), سال (2009-12) , صفحات (177-202)

عنوان : ( بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , روح ا له نوروزی , ملیحه آشنا , مریم ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده الحاق به WTO اثرات متفاوتی در بخش های مختلف اقتصادی به جای می-گذارد. بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت در هر یک از بخش ها از موضوعاتی است که می تواند جایگاه بخش های اقتصادی را در ارتباط با جهانی شدن روشن نماید و متعاقب آن در هر یک از بخش ها سیاست های مناسب اعمال گردد. این تحقیق به بررسی تأثیر الحاق به WTO بر صادرات برق ایران به کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان پرداخته است. بدین منظور از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده است. نتایج برآورد جداگانه الگوی پویای بلندمدت با توجه به هر یک از سه کشور مذکور وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل را نشان می دهد. بر این اساس در بلندمدت تأثیر شاخص ادغام در تجارت جهانی بر صادرات برق منفی بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که این ضریب نسبت به سایر متغیرهای توضیحی الگو، بر صادرات برق اثر کمتری دارد. نتایج الگوی کوتاه مدت نیز میان متغیرهای توضیحی الگو و صادرات برق رابطه‌ای منفی را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, صنعت برق, الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL), ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027368,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and نوروزی, روح ا له and آشنا, ملیحه and ذبیحی, مریم},
title = {بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {9},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {177--202},
numpages = {25},
keywords = {جهانی شدن، صنعت برق، الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A نوروزی, روح ا له
%A آشنا, ملیحه
%A ذبیحی, مریم
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2009

[Download]