پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (1), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (73-99)

عنوان : ( بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه) )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , سیده زهرا شاکری , فاطمه کبری بطا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده جهانی شدن حرکتی پویا است که همه ی جنبه های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذاری بر آن ها می باشد. مساله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می شوند و همزمان مبادلات بین المللی افزایش می یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاه مدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک های تجاری منطقه ای می‌تواند مؤثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آن ها در اقتصاد جهانی باشد. این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل گیری بلوک تجاری می پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان می دهد که وجود همکاری های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در جریانات تجاری دوجانبه می گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری می تواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, همگرایی اقتصادی, تجارت دو جانبه, مدل جاذبه تعمیم یافته, داده های پانل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027369,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and شاکری, سیده زهرا and فاطمه کبری بطا},
title = {بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه)},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {September},
issn = {2228-5954},
pages = {73--99},
numpages = {26},
keywords = {همگرایی اقتصادی، تجارت دو جانبه، مدل جاذبه تعمیم یافته، داده های پانل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه)
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A شاکری, سیده زهرا
%A فاطمه کبری بطا
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2011

[Download]