تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (8), شماره (15), سال (2012-2) , صفحات (45-72)

عنوان : ( تکامل عصری معرفت دینی در سایه ی استنطاق و دلالت یابی متن )

نویسندگان: محمدمهدی آجیلیان مافوق , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به تحلیل مقولة معرفت دینی و نحوة تحقق آن در ادوار مختلف تاریخی می‌پردازیم و می‌کوشیم نادرستی برخی نظریات مطرح شده در این باره را آشکار سازیم. در این مقاله به تکامل عصری معرفت دینی در سایة استنطاق و دلالت‌یابی مبنایی و روشمند متن تأکید می‌شود. از منظر این پژوهش تکامل معرفت دینی ناشی از سؤالات و شبهات نوپدید در هر عصر است که با توجه به نیازها و مقتضیات زمان بروز می‌کند. این سؤالات و شبهات نوپدید استنطاق و پاسخ متن را می‌طلبد که همین امر تکامل معرفت دینی را در پی دارد. در همین زمینه به تفاوت دو مرحلة استنطاق و دلالت‌یابی متن اشاره می‌کنیم و دخالت پیش‌فهم‌ها، پیش‌دانسته‌ها و انتظارات مفسر را تنها در مرحلة استنطاق جایز شمرده‌ایم. همچنین با اشاره به عصری بودن پرسش‌ها، توهم عصری بودن پاسخ‌ها را که زادة نظریة تاریخمندی فهم است؛ رد می‌کنیم.

کلمات کلیدی

, معرفت دینی, استنطاق, دلالت یابی, تکامل عصری, متن, هرمنوتیک فلسفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027372,
author = {آجیلیان مافوق, محمدمهدی and جلالی, مهدی},
title = {تکامل عصری معرفت دینی در سایه ی استنطاق و دلالت یابی متن},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2012},
volume = {8},
number = {15},
month = {February},
issn = {2008-2681},
pages = {45--72},
numpages = {27},
keywords = {معرفت دینی، استنطاق، دلالت یابی، تکامل عصری، متن، هرمنوتیک فلسفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکامل عصری معرفت دینی در سایه ی استنطاق و دلالت یابی متن
%A آجیلیان مافوق, محمدمهدی
%A جلالی, مهدی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2012

[Download]