Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, دوره (14), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (43-48)

عنوان : ( اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , راحله مداح شورچه , زهرا وفایی جهان , مصطفی بلقان آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه آموزش مهارت­های برقراری ارتباط از جمله مهارت حل تعارض، به­عنوان یکی از چندین مهارت زندگی، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از مقاله حاضر نیز بررسی اثربخشی روان­درمانی گروهی به شیوه شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض می­باشد. مواد و روش­کار: در این مطالعه از روش پژوهش نیمه آزمایشی پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 45 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی که به کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مراجعه کرده بودند، با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به شیوه تصادفی، در گروه کنترل (15 نفر) و گروه آزمایشی شناختی (15 نفر) و تحلیل­تبادلی (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه حل­تعارض و روش‌­های مداخله‌ گروه­درمانی شناختی و تحلیل­تبادلی بود که به­مدت 8 جلسه‌ی دو ساعته و به­‌صورت هفته‌ای برگزار شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح توصیفی از آماره­های میانگین و انحراف استاندارد و درسطح استنباطی از روش تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد. یافته­ها: نتایج آزمون توکی نشان داد که بین نمرات پس آزمون مهارت حل­تعارض دو گروه­درمانی شناختی و تحلیل تبادلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (3/0= p ). اما هر دو گروه درمان تفاوت معنی‌داری را با گروه کنترل نشان دادند (001/0> p ، 01/0= p ). نتیجه­گیری: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که هر دو روش گروه درمانی شناختی و تحلیل­تبادلی مهارت حل­تعارض را بهبود می‌بخشد. م ت ع پ ز، 1391 ; 14(1): 48-43

کلمات کلیدی

, مهارت حل تعارض, روان درمانی گروهی, گروه درمانی شناختی, گروه درمانی تحلیل تبادلی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027376,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and مداح شورچه, راحله and زهرا وفایی جهان and بلقان آبادی, مصطفی},
title = {اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض},
journal = {Zahedan Journal of Research in Medical Sciences},
year = {2012},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7977},
pages = {43--48},
numpages = {5},
keywords = {مهارت حل تعارض، روان درمانی گروهی، گروه درمانی شناختی، گروه درمانی تحلیل تبادلی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A مداح شورچه, راحله
%A زهرا وفایی جهان
%A بلقان آبادی, مصطفی
%J Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
%@ 2008-7977
%D 2012

[Download]