پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (115-121)

عنوان : ( تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , نسیم بیدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمارشامل جیره شاهد، جیره حاوی ویرجینیامایسین 10% (50ppm ) و سه جیره حاوی 150، 250 و 350 ppm اسانس اسطوخودوس، در 5 تکرار به مدت 42 روز مورد آزمایش قرار گرفت. تفاوت معنی داری در مصرف خوراک بین تیمارهای آزمایشی ملاحظه نشد. جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی ppm 350 اسانس اسطوخودوس بیشترین و جیره شاهد کمترین افزایش وزن را نشان دادند. ضریب تبدیل غذایی در گروه دریافت کننده ppm 350 اسانس اسطوخودوس در3 تا 6 هفتگی به طور معنی داری بهتر از سایر گروه ها بود. اعمال تیمارها تأثیر معنی داری بر کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی بالا، لیپوپروتئین با چگالی پایین و لیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین سرم خون، تلفات و خصوصیات لاشه در انتهای آزمایش نداشت. سطح ppm 350 اسانس اسطوخودوس، میزان کلسیم سرم خون را به طور معنی داری افزایش داد. این نتایج نشان می دهد که اسانس اسطوخودوس می تواند بعنوان یک محرک رشد بالقوه در نظر گرفته شود. به نظر می رسد که این پاسخ ها وابسته به مقدار مورد استفاده باشد و ممکن است سطوح بالاتر برای حصول نتیجه مطلوبتر مورد نیاز باشد.

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, اسانس اسطوخودوس, عملکرد, خصوصیات لاشه, فراسنجه های خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027382,
author = {نصیری مقدم, حسن and حسن آبادی, احمد and بیدار, نسیم},
title = {تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {115--121},
numpages = {6},
keywords = {جوجه های گوشتی، اسانس اسطوخودوس، عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%A بیدار, نسیم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]