پژوهشنامه اقتصادی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-6) , صفحات (31-50)

عنوان : ( بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده , خدیجه نصرالهی , سعید صمدی , رحیم دلالی اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرگذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک همجمعی در اقتصاد ایران و برای دوره زمانی 1385-1350 است. برای رسیدن به این هدف ابتدا تابع سرمایه گذاری بر اساس نظریه ارزش فعلی و نظریه نئوکلاسیک تصریح گردید. متغیرهای دخیل در این تابع شامل تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت ها، نرخ سود بانکی و نرخ مبادله می باشد. به منظور برآورد الگوی تصریح شده از روش جوهانسون- جوسلیوس استفاده شد. نتیجه بررسی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری و متغیرهای مزبور بود. در این بردار همجمعی تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ مبادله تاثیر مثبت و نرخ بهره تاثیر منفی بر سرمایه گذاری داشتند.

کلمات کلیدی

, نرخ مبادله, نظریه سرمایه گذاری , بردار همجمعی , اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027384,
author = {کریم زاده, مصطفی and خدیجه نصرالهی and سعید صمدی and رحیم دلالی اصفهانی},
title = {بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2011},
volume = {11},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-210x},
pages = {31--50},
numpages = {19},
keywords = {نرخ مبادله، نظریه سرمایه گذاری ، بردار همجمعی ، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
%A کریم زاده, مصطفی
%A خدیجه نصرالهی
%A سعید صمدی
%A رحیم دلالی اصفهانی
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2011

[Download]