پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (12), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (1-29)

عنوان : ( مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده , خدیجه نصرالهی , سعید صمدی , رحیم دلالی اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوی رمزی یکی از مهم ترین الگوهای پایه ای برای مطالعه تخصیص بین دوره ای منابع می باشد. با توجه به این که این الگو براساس اصول بهینه یابی متعارف اقتصاد خرد استخراج شده است، الگوی رمزی در اقتصاد کلان نوین – اقتصاد کلان با مبانی خرد- از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در بسیاری از پژوهش های اقتصادی به عنوان یک نظریه مرجع مد نظر قرار می گیرد. کاربرد الگوی رمزی در اقتصاد ایران می تواند مبانی نظری مناسبی را جهت توضیح واقعیات اقتصاد ایران فراهم نماید و همچنین می تواند رویکرد جدیدی را برای پژوهشگران و محققین اقتصادی ایجاد نماید. کالیبره کردن الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران هدف اصلی این پژوهش است. برای این منظور ابتدا رابطه مبادله که بیانگر ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج است وارد الگو می شود و با استفاده از اصول بهینه یابی پویا وحل شرایط مرتبه ی اول، مسیر بهینه متغیرها به صورت ریاضی استخراج می گردد. آنگاه با استفاده از نرم افزار GAMS الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1415-1385 کالیبره می شود. با کالیبره کردن الگو، مسیر بهینه متغیرها استخراج می گردد. نتیجه بررسی حاکی از آن است که مسیر بهینه ی تولید ناخالص ملی و مصرف درطول زمان فزاینده است اما مسیر بهینه ی موجودی سرمایه و سرمایه گذاری ابتدا فزاینده و سپس کاهنده می-باشد. در بخش پایانی نیز حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی, کشش جانشینی بین دوره ای مصرف, کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار بررسی می شود. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد که کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار اثر مثبت بر رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها دارد در حالی که نرخ رجحان زمانی و کشش جانشینی بین دوره ای مصرف دارای اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها می باشد.

کلمات کلیدی

, : رابطه مبادله, الگوی رمزی تعمیم یافته, نرخ رجحان زمانی, کالیبره کردن, تحلیل حساسیت, اقتصاد ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027387,
author = {کریم زاده, مصطفی and خدیجه نصرالهی and سعید صمدی and رحیم دلالی اصفهانی},
title = {مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2013},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-6768},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {: رابطه مبادله، الگوی رمزی تعمیم یافته، نرخ رجحان زمانی، کالیبره کردن،تحلیل حساسیت; اقتصاد ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران
%A کریم زاده, مصطفی
%A خدیجه نصرالهی
%A سعید صمدی
%A رحیم دلالی اصفهانی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2013

[Download]