تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (1), شماره (4), سال (2011-6) , صفحات (123-145)

عنوان : ( تصریح تابع سرمایه گذاری براساس الگوی افق نامحدود و براورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی در دوره ی زمانی )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری که از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می‌شود و دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان از جمله ویکسل، کینز، هارود و .... که منشا سیکل های تجاری را نوسان های سرمایه گذاری می دانند، این تحقیق به دنبال آن است که تابع سرمایه گذاری را براساس یک الگوی پایه ای و اساسی در ادبیات اقتصاد کلان به نام الگوی رمزی تصریح کند. کاربرد این الگو می تواند به گسترش مدل های اقتصادکلان با مبانی خرد در اقتصاد ایران کمک کرده و زمینه هایی جدید را برای محققان و پژوهشگران فراهم آورد. هدف اصلی این پژوهش استخراج مسیر بهینه ی سرمایه گذاری با استفاده از بهینه یابی ریاضی و براورد آن با استفاده از روش همجمعی برای اقتصاد ایران در دوره ی زمانی (1386-1369) و با کاربرد داده های فصلی است. به منظور براورد الگو از روش یوهانسن- جوسلیوس استفاده نشده است. بردار همجمعی براورد شده حاکی از وجود یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه، قیمت سرمایه و رابطه ی مبادله است. به طوری که موجودی سرمایه و رابطه ی مبادله تأثیر مثبت و قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه و قیمت سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارند.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری, الگوی رمزی, قیمت سایه ای سرمایه, بردار همجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027389,
author = {کریم زاده, مصطفی},
title = {تصریح تابع سرمایه گذاری براساس الگوی افق نامحدود و براورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی در دوره ی زمانی},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {4},
month = {June},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {123--145},
numpages = {22},
keywords = {سرمایه گذاری، الگوی رمزی، قیمت سایه ای سرمایه، بردار همجمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصریح تابع سرمایه گذاری براساس الگوی افق نامحدود و براورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی در دوره ی زمانی
%A کریم زاده, مصطفی
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2011

[Download]