پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (378-390)

عنوان : ( تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaselous vulgaris) )

نویسندگان: ملیحه قنبری مطلق(دانشجو) , مهدی راستگو , مجید پوریوسف , جلال صبا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشد ارقام لوبیا قرمز با تیپ رشدی مختلف، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد . ارقام لوبیا قرمز شامل درخشان (ایستاده)، صیاد (نیمه ایستاده) و گلی (رونده) و تاریخ کاشت در دو سطح ( 30 اردیبهشت و 13 خردادماه ) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و تداخل علف های هرز در دو سطح (کنترل کامل و عدم کنترل) عامل فرعی بود. بر اساس نتایج آزمایش تاریخ کاشت 1 برابر در / 1 و 2 / زودتر به دلیل طولانی تر بودن طول دوره رشد، میزان حداکثر ماده خشک تجمعی و سرعت رشد محصول را به ترتیب به میزان 3 مقایسه با تاریخ کاشت دیرتر افزایش داد. اثر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر شاخص سطح برگ ارقام لوبیا معنی دار بود. تداخل علف های هرز منجر به کاهش معنی دار حداکثر شاخص سطح برگ (حدود 40 درصد)، حداکثر ماده خشک تجمعی (حدود 60 درصد) و حداکثر سرعت رشد (حدود 48 درصد) ارقام لوبیا در هر دو تاریخ کاشت شد. بیشترین عملکرد دانه ( 1222 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم گلی و کمترین عملکرد دانه ( 928 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم صیاد بود. بطور کلی می توان گفت رقم گلی نسبت به سایر ارقام، در هر دو تاریخ کاشت و در شرایط تداخل با عل فهرز، نمود بهتری داشته و برای کشت در شرایط زنجان مناسب ترین گزینه است.

کلمات کلیدی

, سرعت رشد محصول, شاخص سطح برگ, کنترل علف های هرز, لوبیا, ماده خشک تجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027393,
author = {ملیحه قنبری مطلق(دانشجو) and راستگو, مهدی and مجید پوریوسف and جلال صبا},
title = {تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaselous vulgaris)},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {378--390},
numpages = {12},
keywords = {سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، کنترل علف های هرز، لوبیا، ماده خشک تجمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaselous vulgaris)
%A ملیحه قنبری مطلق(دانشجو)
%A راستگو, مهدی
%A مجید پوریوسف
%A جلال صبا
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]