پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (1-20)

عنوان : ( تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام (Phaseolus vulgaris L.) با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز )

نویسندگان: ملیحه قنبری مطلق(دانشجو) , مهدی راستگو , مجید پوریوسف , جلال صبا , کامران افصحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ کاشت، مهمترین عاملی است که بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه تأثیر مثبت دارد. به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیاقرمز، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. عامل اصلی شامل رقم لوبیا در سه سطح، رقم ایستاده (درخشان)، نیمه ایستاده (صیاد) و رونده (گُلی) و تاریخ کاشت در دو سطح ( 30 اردیبهشت و 13 خرداد ماه) به صورت فاکتوریل و عامل فرعی تداخل علف هرز در دو سطح (کنترل کامل و عدم کنترل علفهرز) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده نشان داد که ارقام در اکثر صفات مورد بررسی با هم تفاوت معنیداری داشتند. اثر تداخل علفهرز نیز به جز وزن 100 دانه و شاخص برداشت در تمامی صفات، معنیدار بود. تاریخ کاشت در هی چیک از صفات مورد بررسی اثر معنیداری ایجاد نکرد. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک کل به ترتیب با مقادیر 1188 و 3462 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در رقم گُلی و رقم درخشان مشاهده شد. علفهرز، عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک را به نصف کاهش داد. رقم گُلی در تاریخ کاشت اول، بیشترین تراکم و وز نخشک علفهرز را داشت که از بین علفهرزهای موجود در آخر فصل، بیشترین تراکم و وزن خشک علفهرز مربوط به علفهرزهای په نبرگ بود. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، رقم گُلی به علت داشتن عملکرد بالاتر در هر دو تاریخ کاشت و در شرایط تداخل با علفهرز، بهترین کاندید برای کشت در زنجان می باشد.

کلمات کلیدی

, (Phaseolus vulgaris L.) , تاریخ کاشت, رقم, علف هرز, لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027394,
author = {ملیحه قنبری مطلق(دانشجو) and راستگو, مهدی and مجید پوریوسف and جلال صبا and کامران افصحی},
title = {تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام (Phaseolus vulgaris L.) با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725x},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {(Phaseolus vulgaris L.) ، تاریخ کاشت، رقم، علف هرز، لوبیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام (Phaseolus vulgaris L.) با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز
%A ملیحه قنبری مطلق(دانشجو)
%A راستگو, مهدی
%A مجید پوریوسف
%A جلال صبا
%A کامران افصحی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2011

[Download]