پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (21-26)

عنوان : ( بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین )

نویسندگان: کامران افصحی , محمد رضا مستوفی سرکاری , فرید شکاری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزش دانه در هنگام برداشت یکی از عوامل کاه شدهنده مقدار محصول به دست آمده از مزرعه م یباشد. جهت انتخاب لاین مناسب برای برداشت مکانیزه و تعیین مناس بترین درصد رطوبت دانه در حین برداشت، در رابطه با کاهش اُفت و افزایش محصول سه لاین لوبیای چیتی، آزمایشی به صورت کرت های خُردشده در قالب طرح بلوک های کامل ،KID- تصادفی با سه تکرار در مزرع هی تحقیقاتی واقع در کرج اجرا شد. سه لاین لوبیای چیتی ایستاده شامل لاین 31 به عنوان کرت اصلی و درصد رطوبت دانه در حین برداشت بعنوان کرت فرعی در دو سطح رطوبت Cos 11816 و 16 12 % ارزیابی گردیدند. در این آزمایش، میزان تلفات محصول در حین برداشت با همدیگر مقایسه شد. تجزیه ± %17±2 و 2 و تحلیل داده ها نشان داد که لای نهای مورد بررسی از نظر میزان محصول با هم اختلاف معن یدار داشته و بیشترین 12 % بوده و همچنین از نظر ± در سطح رطوبتی 2 Cos 1612 کیلوگرم در هکتار مربوط به لاین 16 / محصول به میزان 9 حداقل تلفات محصول در حین برداشت بین دو سطح رطوبتی، اختلاف معنی داری مشاهده شد و هر سه لاین در رطوبت %12±2 کمترین ریزش را داشتند ولی بین این لاین ها از نظر درصد ریزش اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, تلفات دانه, رطوبت دانه, رقم ایستاده, لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027395,
author = {کامران افصحی and محمد رضا مستوفی سرکاری and فرید شکاری and راستگو, مهدی},
title = {بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725x},
pages = {21--26},
numpages = {5},
keywords = {تلفات دانه، رطوبت دانه، رقم ایستاده، لوبیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین
%A کامران افصحی
%A محمد رضا مستوفی سرکاری
%A فرید شکاری
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2011

[Download]