پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (53-64)

عنوان : ( تأثیر پرایمینگ سالیسلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله زایشی )

نویسندگان: آرش پاکمهر(دانشجو) , مهدی راستگو , فرید شکاری , جلال صبا , مریم وظایفی , اسماعیل زنگانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ سالیسلیکاسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دان هی لوبیا چشم بلبلی رقم پرستو تحت تنش کم آبی، آزمایشی در قالب طرح بلو کهای خُردشده با سه تکرار در (Vigna unguiculata L.) 1387 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پرایمینگ بوسیله ی - سال زراعی 1388 2700 و 3600 میکرومولار) و آبیاری به عنوان عامل ،1800 ، سالیسلیکاسید به عنوان عامل فرعی در پنج سطح (صفر، 900 اصلی در سه سطح (آبیاری منظم، اعمال تنشکم آبی در زمان گ لدهی و غلافبندی) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس سالیسلیکاسید × نشان داد که اثر آبیاری و سالیسلیکاسید بر عملکرد و اجزای عملکرد، معنیدار بود. اثر متقابل آبیاری تنها برای تعداد غلاف در شاخه ی اصلی و فرعی، وزن 100 دانه در غلاف شاخه ی اصلی، بیوماس و عملکرد دانه معنیدار بود. مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط تنش کمآبی در مقایسه با شرایط آبی، کاهش یافت. پرایمینگ بذور با سالیسلیکاسید، باعث افزایش طول غلاف، تعداد غلاف، تعداد دانه، وزن 100 دانه در غلافهای شاخه ی اصلی و فرعی، بیوماس، عملکرد دانه و شاخص برداشت در هر دو شرایط آبیاری و تنش شد. بذور پیش تیمارشده با غلظت 2700 میکرومولار سالیسلیکاسید وضعیت مطلوبی را از نظر کلیه ی صفات فوق در مقایسه با سایر تیمارها در شرایط آبیاری و تنشکم آبی به خود اختصاص دادند. از بین مقادیر مختلف سالیسلیکاسید به کار رفته برای عمل پرایمینگ، بذور پیش تیمارشده با غلظت 2700 میکرومولار سالیسلیکاسید در شرایط آبیاری منظم، 3437 و 2475 کیلوگرم در هکتار، ، تنشکم آبی در مرحله گ لدهی و تنشکم آبی در مرحله غلافبندی با عملکرد 4424 دارای بیشترین عملکرد بودند.

کلمات کلیدی

, پرایمینگ, تنش کم آبی, سالیسیلیکاسید, عملکرد, لوبیا چشم بلبلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027397,
author = {آرش پاکمهر(دانشجو) and راستگو, مهدی and فرید شکاری and جلال صبا and مریم وظایفی and اسماعیل زنگانی},
title = {تأثیر پرایمینگ سالیسلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله زایشی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725X},
pages = {53--64},
numpages = {11},
keywords = {پرایمینگ، تنش کم آبی، سالیسیلیکاسید، عملکرد، لوبیا چشم بلبلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پرایمینگ سالیسلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله زایشی
%A آرش پاکمهر(دانشجو)
%A راستگو, مهدی
%A فرید شکاری
%A جلال صبا
%A مریم وظایفی
%A اسماعیل زنگانی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2011

[Download]