پژوهشهای زراعی ایران, سال (2007-9) , صفحات (1-8)

عنوان : Effects of Priming on Seed Germination and Germination ( اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند )

نویسندگان: علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه زنی بذرچغندرقند آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در 3 تکرار و هر کدام در دو نوبت در داخل پتری دیش انجام شد، که در آن فاکتور اول ارقام مختلف چغندرقند شامل : افشاری، یونیورز، اوربیس، ک.و.اس و فاکتور دوم شامل اسید کلریدریک 1/0 نرمال، اسید کلرید ریک 5/0 نرمال، پلی اتیلن گلایکول-6000، کلرید سدیم 5/1 نرمال و آب مقطر (شاهد) بود . نتایج نشان داد که با کاربرد آب مقطرو اسیدکلریدریک درصد و سرعت جوانه زنی در بالاترین میزان خود بود. ارقام ک.و.اس، یونیورس، افشاری و همچنین اوربیس به ترتیب بیشترین سرعت جوانه زنی را داشتند هر چند از نظر درصد جوانه زنی تفاوتی بین آنها نبود. طول ریشه چه و ساقه چه در تیمارهای کلریدسدیم و پلی اتیلن گلایکل نسبت به تیمار اسیدکلریدریک کاهش یافت. ارقام افشاری، ک.و.اس، یونیورس و اوربیس به ترتیب بیشترین طول ساقه چه را داشتند.

کلمات کلیدی

اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102740,
author = {کوچکی, علیرضا},
title = {Effects of Priming on Seed Germination and Germination},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effects of Priming on Seed Germination and Germination
%A کوچکی, علیرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]