آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (523-532)

عنوان : ( برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرلیط مختلف هواشناسی )

نویسندگان: نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی , محمد موسوی بایگی , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مسائلی که اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است، بررسی اثرات آلودگی هوا بر گیاهان و محصولات کشاورزی می باشد. علت این امر آن است که عملکرد گیاهانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند به طرز چشم گیری کاهش یافته و از این طریق خسارت های اقتصادی زیادی به بخش کشاورزی وارد می شود. در این تحقیق، ضمن مدل سازی پراکنش آلودگی از یک یا چند منبع آلاینده نقطه ای، سعی شده است تا با استفاده از توابع غلظت آلودگی-عملکرد موجود، میزان خسارت وارده به محصولات کشاورزی محاسبه گردد. با توجه به پیچیدگی های ریاضی پدیده پراکندگی آلودگی ناشی از منابع مذکور و تأثیرپذیری آن از شرایط هواشناسی، شرایط منبع آلاینده و شرایط دریافت کننده ها که در این جا گیاهان هستند، لزوم مدل سازی ریاضی این پدیده به خوبی احساس می گردد. در این راستا برنامه ای کامپیوتری در محیط MATLAB تهیه شد. اساس مدل تهیه شده بر پایه مدل پلوم گوسی می باشد. مدل مذکور قادر است با استفاده از پارامترهای دخیل در پراکنش آلودگی از منابع آلاینده ثابت نقطه ای، میزان و نحوه پراکنش آلودگی را از منابع مذکور محاسبه کرده و سپس با توجه به اراضی کشاورزی موجود در منطقه و نوع محصول کشت شده، میزان خسارت وارده بر گیاهان را ارزیابی کند. در انتها به منظور اطمینان از صحت عملکرد مدل تهیه شده، نتایج پیش بینی میزان پراکنش آلودگی با داده های واقعی مورد صحت سنجی قرار گرفت. نتایج نهایی مدل حاکی از عملکرد مطلوب آن با توجه به شرایط مختلف هواشناسی می باشد.

کلمات کلیدی

, آلاینده های هوا, آلودگی هوا, مدل سازی, مدل گوسی, گیاهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027408,
author = {عبدالمنافی جهرمی, نرجس السادات and موسوی بایگی, محمد and ضیائی, علی نقی},
title = {برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرلیط مختلف هواشناسی},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {523--532},
numpages = {9},
keywords = {آلاینده های هوا، آلودگی هوا، مدل سازی، مدل گوسی، گیاهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرلیط مختلف هواشناسی
%A عبدالمنافی جهرمی, نرجس السادات
%A موسوی بایگی, محمد
%A ضیائی, علی نقی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]