اقیانوس شناسی, دوره (2), شماره (8), سال (2012-1) , صفحات (1-10)

عنوان : ( کانی شناسی رس های موجود در رسوبات فلات قاره دریای عمان ناحیه چابهار و ارتباط آن با برخاستگاه رسوبات )

نویسندگان: صدیقه امجدی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , حمید علیزاده کتک لاهیجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرایط آب و هوایی، ترکیب کانی شناسی سنگ های منشاء و میزان هوازدگی آن و همچنین فرآیندهای حمل و نقل و رسوبگذاری نقش مهمی در تشکیل انواع کان یهای رسی دارند. در این پژوهش، کانی های رسی فلات قاره دریای عمان در EDS , XRD ناحیه چابهار به منظور تعیین منشا رس ها مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه کانی شناسی رس ها (آنالیزهای پس از کلسیمتری نمونه ها در سه مغزه، به شناسایی چهار نوع کانی رسی کائولینیت، کلریت، ایلیت و اسمکتیت (SEM و منجر شده است. کائولینیت با بیشترین درصد فراوانی نشا ندهنده ی هوازدگی فلدسپات و حاصل از فرسایش سنگ های منشا با ترکیب اسیدی و حد واسط است. پس از کائولینیت، بیشترین درصد را ایلیت تشکیل می دهد. ایلیت و کائولینیت در نمونه های رسوبی مورد مطالعه نشا ندهنده ی چرخه های مجدد رسوبگذاری و آبشویی مکرر در پهن ههای کشندی فلات قاره دریای عمان هستند. در نمون ههای مورد مطالعه، درصد کلریت پایین و درصد اسمکتیت ناچیز است که دلیل آن می تواند در ارتباط با نبود شرایط مناسب جهت تشکیل کلریت و اسمکتیت در منطقه ی مورد مطالعه باشد

کلمات کلیدی

, کانی های رسی, سنگ منشاء, کائولینیت, هوازدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027409,
author = {امجدی, صدیقه and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and حمید علیزاده کتک لاهیجانی},
title = {کانی شناسی رس های موجود در رسوبات فلات قاره دریای عمان ناحیه چابهار و ارتباط آن با برخاستگاه رسوبات},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {8},
month = {January},
issn = {1562-1057},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {کانی های رسی، سنگ منشاء، کائولینیت، هوازدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی شناسی رس های موجود در رسوبات فلات قاره دریای عمان ناحیه چابهار و ارتباط آن با برخاستگاه رسوبات
%A امجدی, صدیقه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A حمید علیزاده کتک لاهیجانی
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2012

[Download]