پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-9) , صفحات (1-12)

عنوان : Effects of Corm Size and Storage Period Storage on Allocation of Assimilate in Different Parts of Saffron Plant (Crocus sativus L.) ( بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L) )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , زینت برومند رضازاده , لیلا تبریزی رائینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی ارتباط وزن بنه زعفران با نحوه تخصیص مواد در این گیاه، تحقیقی در دو سال زراعی 1383و 1384 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجراء شد. تیمارهای این تحقیق شامل چهار گروه وزنی بنه (6-3،9-6، 12-9 و 15-12 گرم) و دو تیمار کشت پس از نگهداری بنه‌ها در انبار و کشت بلافاصله پس از برداشت بنه بود. نتایج این تحقیق نشان داد که نگهداری بنه‌ها در انبار بر بیشتر صفات مورد بررسی تأثیر منفی داشت به نحوی که در سال اول تعداد، طول و عرض، سطح و نیز وزن خشک برگهای جوانه اصلی، وزن جوانه اصلی و همچنین وزن برگ جوانه های جانبی و وزن کل بوته تحت تأثیر این تیمار کاهش یافت، اما وزن کل بوته، وزن بنه مادری، تعداد و وزن جوانه های جانبی و نیز سطح برگ جوانه های جانبی تفاوتی نشان نداد. در سال دوم نیز تعداد، طول، سطح و وزن برگ های جوانه اصلی، تعداد بنه دختری، تعداد، سطح و وزن برگ جوانه های جانبی، وزن کل بوته، وزن بنه مادری، وزن جوانه اصلی و وزن جوانه های جانبی کاهش یافت ولی عرض برگ تحت تأثیر قرار نگرفت. تأثیر گروه وزنی بر تمامی صفات به غیر از عرض برگ معنی‌دار بود و با افزایش وزن بنه میانگین صفات روند افزایشی نشان داد. کلیه گروه های وزنی بنه‌هایی که در انبار نگهداری شده بودند در هیچ یک از سالها گل تولید نکردند. درحالیکه بنه هایی که بلافاصله پس از برداشت کشت شده بودند تولید گل کرده و بیشترین تعداد گل در واحد سطح و همچنین عملکرد گل و کلاله در واحد سطح مربوط در دو گروه وزنی 12-9 و 15-12 حاصل شد. بطور کلی به نظر می رسد بنه‌هائی با وزن 15-9 گرم که بلافاصله پس از خروج از خاک کشت شوند برای حصول عملکرد بالاتر مناسب ترند. واژه‌های کلیدی: وزن بنه، انبارداری، تخصیص مواد، زعفران.

کلمات کلیدی

, وزن بنه, انبارداری, تخصیص مواد, زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102741,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and برومند رضازاده, زینت and تبریزی رائینی, لیلا},
title = {Effects of Corm Size and Storage Period Storage on Allocation of Assimilate in Different Parts of Saffron Plant (Crocus sativus L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {وزن بنه، انبارداری، تخصیص مواد، زعفران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effects of Corm Size and Storage Period Storage on Allocation of Assimilate in Different Parts of Saffron Plant (Crocus sativus L.)
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A برومند رضازاده, زینت
%A تبریزی رائینی, لیلا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]